A Babanet és a Fontanus Központ Facebook nyeremény játékának♣ szabályzata:

A mai napon indítjuk el a A Babanet és a Fontanus Központ közös Facebook nyeremény játékát. A válaszadók között 30 perces személyre szabott táplálkozási tanácsadást sorsolunk ki. Dr. Bugris Valéria táplálkozáskutató szakértőnk beszélget majd a szerencsés nyertessel. Nincs más dolgotok, mint három kérdésre válaszolni, és máris részt vehettek a sorsolásban. Nézzük a részleteket: 

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Kölöknet.hu (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/koloknet.hu/ Facebook oldalán futó „♣ Nyerj egy 30 perces online, személyre szabott táplálkozási tanácsadást♣ című nyereményjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

§  A Játékban a Szervező , és a nyeremény felajánlója a Fontanus Központ Kft.(továbbiakban: Szervező), a játék lebonyolításáért a babanet.hu weboldal tulajdonosa, a Netvestor Kft. (továbbiakban lebonyolító) felel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.  
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
 • A Játékban Szervező és Lebonyolító dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • A Játékos a játékba történő nevezésével, és az adatainak megadásával kijelenti, és hozzájárulását adja, hogy a Szervező, mint adatfeldolgozó a játékos személyes adatait és e-mail címét kezelje, és azt tárolja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2021. 09.05.- 09.13. 23:59

Sorsolás: 2021.09.14. 19.00

Eredményhirdetés: 2021. 09.14. 20:00

Nyertesek száma: 1

Nyeremény:

§  1 fő részére szóló 30 perces személyre szabott táplálkozási tanácsadást sorsolunk ki.

A játék menete: 

A játék időtartama egy hét, az alábbi három kérdésre kell a résztvevőknek válaszolnia, ahhoz, hogy részt vehessenek a sorsoláson.

A válaszadók között 30 perces személyre szabott táplálkozási tanácsadást sorsolunk ki. Dr. Bugris Valéria táplálkozáskutató szakértőnk beszélget majd a szerencsés nyertessel.

A 3 kérdés, amelyre a poszt alatt várjuk a játékosoktól a válaszokat:

A várandósság alatt…

 1. Milyen módon és arányban készíte(tte)d el az ételeidet?

a) főleg párolt alapanyagokból

b) főleg főtt alapanyagokból

c) főleg nyers alapanyagokból

d) egyéb:……

 1. Milyen alternatív italokat ittál cukros üdítők helyet, amelyek nem csak egészségesek, hanem finomak is voltak?

a) limonádé félék

b) teák

c) gyümölcslevek

d) egyéb: ………………

 1. Sportoltál-e várandóság alatt:

a) jóga

b) kismamatorna

c) futás, kocogás

d) egyéb:…..

E./ A Játék időtartama:  2021. 09.06.- 09.13. 23:59

F. /A játékban való részvétel feltétele a személyes adatok megadása, és a nyilatkozat azok

felhasználásáról a neve, életkora, telefonszáma, e-mail címe

G./ Sorsolás:

A beküldött és kihelyezett pályázatok közül random sorsolással történik a kiválasztás.

A felajánlott nyeremény: 1 fő részére szóló 30 perces személyre szabott táplálkozási tanácsadást sorsolunk ki.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Ha bármelyik ismérvnek nem felel meg a játékos, akkor kizárásra kerülhet. 

A nyerteseket a poszt alatt lévő kommentekből véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

4. Moderálás:

A szervező fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

5. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com

A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb az eredményhirdetésre megjelölt időpontban.

Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§  ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§  ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

§  ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§  egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§  egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§  jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

§  adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

A nyereményjáték ajándékának felajánlója a

Fontanus

6. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

7. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény igénybe vételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A szervező feladata a nyertesekkel való kapcsolat felvétele, az adatok összegyűjtése és megbízónak az adatok átadása. A Megbízó feladat a nyeremények eljuttatása a három nyertes részére. A nyereménnyel kapcsolatos összes feladat és költség őt terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

9.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

 

9.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§  hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§  feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó (Netvestor Kft.) részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, azokat a Megbízó részére továbbítja a nyeremények átvételének intézéséhez.

 

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

11. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. 

 

 

 

 

2021. szeptember 04.
 
 
 
Címkék:  

színes világ

Hozzászólás

Felhasználónév:
     Jelszó:
X
EZT MÁR OLVASTAD?