A GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁSI FORMÁK (GYES, GYET) KÖZÖS SZABÁLYAI

Melyik szülő igényelheti az ellátásokat?

A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt.

Lehetőség van arra, hogy mindkét szülő részesüljön gyermekgondozási támogatásban?

Amennyiben a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani.

A gyermekgondozási támogatás (GYES, GYET) összege függ-e a gyermekek számától?

A gyermekgondozási támogatás havi összege – a gyermekek számától függetlenül – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2010. január 1-től 28.500 Ft). Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Ikergyermekek esetén – függetlenül a gyermekek számától - a GYES havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ával (2010. január 1-től 57.000 Ft).

Kinek nem jár gyermekgondozási támogatás?

Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki

 • rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, ide nem értve a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a kiegészítő összegű ápolási díjat; a gyermekgondozási segélyre való jogosultság esetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minősülő nyugellátást, továbbá a rehabilitációs járadékot, rokkantsági járadékot, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát;
 • olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a gyermekvédelmi törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el;
 • előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

Ha elhunyt a gyermek, mikortól szüntetik meg a gyermekgondozási támogatás folyósítását?

Amennyiben a gyermekgondozási támogatásban részesülő személy az általa nevelt gyermek halála miatt elveszti támogatásra való jogosultságát, úgy a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap 1. napjától számított 3 hónap múlva kell megszüntetni.

A gyermekgondozási segély, illetve a gyermeknevelési támogatás folyósításának lejártát követően milyen ellátás megállapítását lehet kérni?

Ha a fenti ellátások megszűnését követően a szülő nem tud elhelyezkedni, és korábbi munkaviszonya alapján álláskeresési járadékra nem jogosult, a települési önkormányzat jegyzőjétől kérheti az aktív korúak ellátására való jogosultságának (rendelkezésre állási támogatás, vagy rendszeres szociális segély) megállapítását, ha a munkaügyi központtal legalább három hónapig együttműködött.

Szolgálati időnek számít-e a GYES és a GYET folyósításának időtartama?

Igen, 9,5 százalékos nyugdíjjárulék levonása mellett.

Milyen tényt, adatot kell bejelenteni a gyermekgondozási támogatásban részesülőnek?

 • a gyermekgondozási támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt
 • a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,
 • ha az ellátásra jogosult - ide nem értve a kiskorú szülő gyermekének gyámját - a gyermek egyéves kora előtt, nagyszülő esetében a gyermek hároméves kora előtt folytat keresőtevékenységet,
 • ha a gyermekgondozási segélyre jogosult nagyszülő a gyermek hároméves kora után folytat keresőtevékenységet, kivéve, ha a keresőtevékenység a törvényben meghatározott módon és időtartamban történik,
 • ha az ellátásra jogosult rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül,
 • a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben történő elhelyezését,, ha a gyermek elhelyezésére a törvényben meghatározottaktól eltérően kerül sor
 • az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
 • az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét,
 • nagyszülő által igénybe vett gyermekgondozási segély esetében mindazokat a körülményeket, amelyek akár a nagyszülő vonatkozásában, akár a szülő vonatkozásában a segélyre való jogosultság elvesztését vonják maguk után,
 • az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
 • a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, továbbá - gyermeknevelési támogatás esetében - ha a háztartásba a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül,
 • ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy folytat keresőtevékenységet, kivéve, ha a keresőtevékenység a törvényben meghatározottaktól eltérő módon és időtartamban történik,
 • az EGT-államban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét.
 • a méltányossági jogkörben megállapított gyermekgondozási segély folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt még a gyermek szüleinek a gyermek nevelésében történő akadályoztatásának megszűnését, és a gyermek - méltányossági gyermekgondozási segély megállapítására okot adó - betegségének megszűnését.
X
EZT MÁR OLVASTAD?