„Kedvenc posztod” - nyereményjáték a Babanethu Insta oldalán

Játékszabályzat

A Babanet.hu  (Netvestor Kft. 1035 Budapest, Vihar utca 18.) továbbiakban: „Szervező”) „Kedvenc posztod” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez a @hurraanyalettem oldallal közösen.

Felhívjuk az oldal követőit, Játékosok figyelmét, hogy a játék nem áll kapcsolatban a Instagrammal, azt az Insgtamra semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így az Instagram a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.

A „Kedvenc posztod” című Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A Játék időtartama
2021. 11. 26. 15:00 – 2021. 11. 29. 23:59.

A Játék menete
A Játék a @babanethu Instagramon oldalán https://www.instagram.com/babanethu/ zajlik. 2021. 11. 26-án 12:00-kor megjelent bejegyzéshez a Résztvevő Játékosoknak a következőket kell tennie:

Sziasztok Lelkes Szülők, Anyukák és Apukák! blush

@ hurraanyalettem-mel most egy közös nyereményjáték keretein belül szeretnénk Titeket megajándékozni egy  Very Bella Sminkszettel és egy családi portréval, amit a kisorsolt nyertesünk által küldött fotó alapján készít el, a nyeremény felajánlója @megszolalas.ig_ 

Ahhoz, hogy részt vehess a  nyereményjátékon   nem kell  mást tenned  minthogy: 

 - lájkold ezt a posztot @hurraanyalattem és a @babanet.hu oldalán
 - kommenteld a poszt alá, hány éves gyermekednek nyernéd meg az ajándékot 
 - oszd meg a kedvenc posztodat Tőlünk és/vagy @hurraanyalettem-től sztoriban (ha mindkettő oldaltól osztasz meg sztoriban tartalmat, nyerési             esélyedet növeled) 
 - látogass el oldalainkra és, ha tetszik a tartalom és azonosulni tudsz vele, legyél a közösség tagja  (követés nem feltétele a játéknak) 

A kommenteket november 29-ig várjuk, másnap pedig kiderül, ki lesz a Very Bella Sminkszett nyertese, valamint kiről készülhet portré @megszolalas.ig_ által.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A játék lezárása: 2021. november 29. 23:59-kor!

A Játék lezárulta után azok között a Játékosok közül, akik teljesítették a kiírt feladatokat, 2021. 11. 30-án sorsolás útján választ ki 2 db nyertest.

  • Az egyik játékos a Very Bella Sminkszettet,
  • A másik nyertes pedig a @megszolalasig oldal által felajánlott családi portré rajzot (a nyertes által elküldött fotó alapján) nyeri meg.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A Nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Instagram profilon keresztül, Instagram privát üzenetben a Szervező értesíti.

Sorsolás és értesítés
A Szervező a Játék eredményét a sorsolást követően legkésőbb 24 órán belül, a a Babanethu Instagram oldalon, a játékra felhívó poszt alatt hozzászólásban közzéteszi („Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg az Instagram profiljára való hivatkozással, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A Szervező a Nyerteseket Instagram privát üzenetben is értesíti, nyertes Játékos pedig köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Instagram privát válaszüzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, A sorsolástól számított 35 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertesek megkapják a nyereményüket,

Részvételi jogosultság
A játékban történő részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes e-mail címet adott meg. Amennyiben a Nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.
A Játékból ki vannak zárva a Netvestor Kft. (székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18.) dolgozói, valamint a @hurraanyalettem dolgozói és ez utóbbi cég dolgozói kapcsán a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozók, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.


A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. Képfeltöltést igénylő Játék esetén a Játékban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A Résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása
A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a Játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A Játék idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele
A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Babent.hu oldalán, a Nyereményjátékok menüpont alatt elérhető.
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok
A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes e-mail cím és név – a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím, telefonszám és adószám) amelyeket a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Instagram oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.
A Személyes adatok kezelője és feldolgozója: Netvestor Kft.
(székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18.)
Cégjegyzékszám: 01 09 686204
Adatkezelés helye: a Szervező és Adatfeldolgozó székhelye
Érintett személyek jogai:
Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.
Tel.: 06/1 887 4848
E-mail: szerkeszto@babanet.hu

A Résztvevő a törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszűnteti.
Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
Ezen felül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.
1034 Budapest, Nagyszombat u. 14. fsz. 1.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2021. 11. 26.

2021. november 26.
 
 
 

Hozzászólás

Felhasználónév:
     Jelszó:
X
EZT MÁR OLVASTAD?
X
Kamaszmentő - TeakiadóMi bántja a gyerek lelkét? - TeakiadóNem születtél anyának! - TeakiadóBabázz lazán! - Teakiadó