Felhasználási Feltételek

1.    Szolgáltató: T-Tudok Zrt.

Székhely: 1035 Budapest, Vihar u. 18.

2.    Felhasználó: a www.bloghouse.hu  oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során „tag”. Felhasználó csak természetes személy lehet. 

3.    Az oldal célja:

A www.bloghouse.hu egy internetes közzétételi és opcionális tárhely szolgáltató. Blogtulajdonos alatt a blogokban admin jogú tagként szereplő felhasználókat értjük. A www.bloghouse.hu oldalon a felhasználók által elhelyezett tartalom tekintetében a Szolgáltató közvetítő szolgáltatónak (tárhelyszolgáltatónak) minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján.

4.    A szolgáltatás igénybevételének feltétele:

A szolgáltatás regisztráció után vehető igénybe, amely feltételekhez kötött. A regisztráció feltétele, hogy a felhasználó a jelen Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési szabályzatot elfogadja.

5.    A regisztráció törlése:

A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek vagy jogszabály kizárja.

6.     A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége:

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A szolgáltató a tilalmat rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

-       Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

-       Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

-        Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

-       Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

-       Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

-       Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;

-       Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.

 

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

-       Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

-       Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói;

 

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

-       Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

-       Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

-       Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

-       Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

 

10. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén:

Amennyiben a 9. pontban foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a 9. pontban foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.

 

11. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása:

A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

12. A felhasználó subdomain-jének elvétele

A felhasználó az oldal használata során a saját tartalmait a bloghouse.hu fődomain alatt tölti fel, a megkülönböztetést a bloghouse.hu előtt található subdomain szolgálja. A szolgáltató jogosult az egyes subdomain-ek elvételére és azok saját magára való kizárólagos delegálására, amennyiben a subdomain

- mások szellemi alkotáshoz fűződő jogát sért;

- mások személyhez fűződő jogait, személyes adatok védelméhez való jogát sérti;

- használata bűncselekményt szabálysértést valósít meg;

- használata bármely más módon a 9. pont szerinti tilalmakba ütközik;

- használata a szolgáltató, vagy üzleti partnere jó hírnevét, vagy üzleti-gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

X
EZT MÁR OLVASTAD?