Jogaink

Mit kell tudnod a GYED-ről? 1. rész

Ebben a cikkben mindent megtalálsz a GYED-ről, az általános szabályok szerint. A második részben pedig hamarosan a GYED speciálisabb területeit is kivesézzük.

Ki jogosult gyermekgondozási díjra?

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő:

 

 • biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • csecsemőgondozási díjra jogosult szülő, akinek a biztosítási jogviszonya a Csed-re való jogosultság időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a Csed-re való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett, és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

 

A jogosultság tekintetében szülőnek minősül a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.

 

Mi számít bele a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napba?

 • Pl. munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, álláskeresési járadék, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje,
 • biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának az ideje,
 • köznevelési intézmény, szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 nap,
 • rehabilitációs ellátás folyósításának ideje,
 • megállapodás útján szerzett biztosítási idő.

Meddig jár a gyermekgondozási díj?

A Gyed legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

 

Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár.

 

Mikor nem jár a gyermekgondozási díj?

Nem jár gyermekgondozási díj a biztosítottnak, ha

 • egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (ide nem értve pl. táppénzt, baleseti táppénzt, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat),
 • ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben, pl. bölcsődében helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanul vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, vagy az intézmény, ahol a gyermeket elhelyezték, rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújt,
 • ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából kihelyezték, nevelésbe vették, továbbá 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
 • ha a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

 

Mennyi a gyermekgondozási díj összege, mértéke és van -e maximuma?

A Gyed összegének megállapításánál jövedelemként kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban (pl. munkaviszony) elért járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

A Gyed összegének meghatározásához meg kell állapítani, hogy az igénylő rendelkezik-e a jelenlegi jogviszonyában (pl. munkaviszony) a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva 180 naptári napi jövedelemmel.

1) Amennyiben az igénylő a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik a fennálló biztosítási jogviszonyában 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a Gyed alapját ezen 180 napi jövedelem figyelembevételével kell megállapítani. A 180 napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni.

2) Ha az 1. pontban meghatározott időtartamban nincs 180 naptári napi jövedelem, de ezen időtartam alatt a jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva rendelkezik az igénylő legalább 120 naptári napi jövedelemmel a fennálló biztosítási jogviszonyában, akkor a Gyed alapját a 120 naptári napi tényleges jövedelem figyelembevételével kell megállapítani. Ezt a szabályt akkor lehet alkalmazni, ha az igénylőnek van az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőzően legalább 180 nap folyamatos biztosítási jogviszonya.

3) Amennyiben az igénylő sem 180 napi sem 120 napi figyelembe vehető jövedelemmel nem rendelkezik, azonban van a jogosultság kezdő napját megelőzően 180 nap folyamatos biztosításban töltött ideje, akkor a Gyed alapját az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért – legalább 30 napnyi - tényleges jövedelem, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem figyelembevételével kell megállapítani.

4) Amennyiben az 1., 2. és 3. pontban meghatározottak szerint nem lehet a Gyed alapját megállapítani, akkor azt a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell meghatározni. Ez alól kivétel, ha a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért – legalább 30 naptári napi – tényleges jövedelem, ennek hiányában szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb. Ez esetben a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján kell a Csed alapját megállapítani.

5) Kedvezményszabály: ha az igénylőnek Gyed vagy Gyes igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül újabb gyermeke születik, akkor az újabb gyermek után járó Gyed alapját össze kell hasonlítani a gyermek születését megelőzően született gyermek jogán megállapított Csed alapjával, és a kedvezőbb összeg figyelembevételével kell az újabb gyermek jogán járó gyermekgondozási díjat folyósítani.

A gyermekgondozási díj a Gyed alapjának 70%-a, a maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, 2023-ban havi bruttó 324.800 Ft lehet.Annak

A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét a minimálbér emelésének napjától számított 15 napon belül hivatalból felül kell vizsgálni, és a megemelt összeghatár figyelembevételével újra meg kell állapítani.

Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult gyermekgondozási díjra, akkor a gyermekgondozási díj maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

Az ellátásból 15% személyi jövedelemadó-előleg és 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra, melyből adókedvezmény érvényesíthető.

Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony

Annak, aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, a gyermekgondozási díj iránti kérelmét jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni.

Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult Gyed-re, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-át.

Hová és meddig kell benyújtani a gyermekgondozási díj iránti kérelmet?

Munkavállalóként a Gyed iránti kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani. A munkáltató amennyiben nem kifizetőhely, a kérelmet 5 napon belül továbbítja a kormányhivatal felé.

Egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként elektronikus úton a székhely szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

A Gyed igényléshez kapcsolódó nyomtatványok az alábbi linken találhatóak:

https://www.allamkincstar.gov.hu/csaladok-tamogatasa/Csalad_gyermek/gyermekgondozasi-dij-gyed

Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a gyermekgondozási díj iránti igényt.

Mennyi idő alatt bírálják el a gyermekgondozási díj igényt?

Az elbírálás a kérelemnek a kormányhivatalhoz vagy kifizetőhelyhez történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy a Csed iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlást kell lefolytatni) 60 nap.

Lehet -e a gyermekgondozási díj folyósítása mellett munkát végezni?

A szülő a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát.

Méltányosságból kapható -e gyermekgondozási díj?

Ha az igénylő nem rendelkezik a szükséges 365 nap biztosítási idővel, de az igényléskor biztosított, méltányosságból kérelmezheti a Gyed folyósítását.

A szerzőről: Bokodi Zsófia, társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, közgazdász. Teljes körű bérszámfejtéssel, valamint munkaügyi és társadalombiztosítási feladatok ellátásával, tanácsadással foglalkozik. Kövesd a Facebookon, vagy keresd e-mail elérhetőségén, ha további információra van szükséged.

Bokodi Zsófia, 2023. október 18.

Forrás: Nyitókép: GettyImages.com

 
 
 
X
EZT MÁR OLVASTAD?